XÍ NGHIỆP NƯỚC CHẤM NAM DƯƠNG

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP.HCM – SAIGON CO.OP
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế hiệu chỉnh và cải tạo hồ sơ thiết kế đã được lập
• Thời gian:  
• Thông tin khác: