RESORT HẢI GIANG

• Địa điểm: Resort Hải Giang thuộc xã Nhơn Hải – Thành phố Qui Nhơn – Tỉnh Bình Định.
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 246,7 tỷ VND
• Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐỨC DUY – QUI NHƠN
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn lập dự án đầu tư, Tư vấn thiết kế
• Thời gian:  
• Thông tin khác: