NGÂN HÀNG ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐÔNG Á
• Cung cấp dịch vụ: Thiết kế cải tạo
• Thời gian:  
• Thông tin khác: