NGÂN HÀNG CỔ PHẦN HÀNG HẢI

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn đầu tư, Thiết kế
• Thời gian:  
• Thông tin khác: