ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN – NHA TRANG

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Hơn 16 tỷ đồng
• Chủ đầu tư:  
• Cung cấp dịch vụ:  
• Thời gian:  
• Thông tin khác: